Ogólnopolski projekt “Let It Work” oferuje wielowymiarowe wsparcie dla 3. sektora: fundacji, stowarzyszeń, ruchów nieformalnych, ich działaczek i działaczy. Jest odpowiedzią na pojawiające się w organizacjach problemy z zakresu kultury organizacyjnej (dotyczące m.in. zarządzania, komunikacji, dobrostanu psychicznego aktywistów i aktywistek), zwiększające ryzyko rozwoju wypalenia zawodowego. Działania kierowane są do NGO (i osób z nimi związanych), ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z mniejszych ośrodków, pracujących z defaworyzowanymi grupami odbiorców: osobami LGBTQ+, kobietami, seniorami i seniorkami, osobami z niepełnosprawnościami, migrantkami i migrantami, aktywistami i aktywistkami ekologicznymi.

Strona projektu Let it work - Działajmy zdrowo!

Oferowane wsparcie dostępne będzie na 3 poziomach: 

Indywidualnym


Dla aktywistów i aktywistek z różnych organizacji 

Organizacyjnym


Dla całych NGO

Sektorowym


Dla wszystkich osób związanych z 3. sektorem

Poziom indywidualny

dla aktywistów i aktywistek z różnych organizacji

Coaching indywidualny

Krótkoterminowy proces wsparcia zawodowego, skoncentrowany na rozwiązaniach. Działanie online.

Coaching grupowy

 Klaryfikacja problemów, wyznaczenie celów, opracowanie planu działania do samodzielnego wdrożenia. Działanie stacjonarne.

Interwencja kryzysowa/debriefing

Wsparcie w kryzysie zawodowym, przywracające równowagę psychofizyczną, umożliwiające powrót do/kontynuację pracy po doświadczeniach szczególnie trudnych, np. nękaniu, udziale w protestach ulicznych. Działanie online.

Warsztaty w nurcie self-care

Wsparcie w identyfikacji indywidualnych przeszkód dla osobistego dobrostanu w aktywizmie; przekazanie podstawowych narzędzi regeneracji. Działanie online.

Grupy rozwojowe w nurcie collective care

Regularne spotkania osób z 3. sektora. – wiedza i podstawowe umiejętności zrównoważonej pracy zespołów. Działanie online.

Kursy Dobrostanu i Skuteczności Społecznej

Indywidualna diagnoza i wzmacnianie odporności psychicznej. Wypełnienie kwestionariusza MTQ48, który umożliwia pomiar odporności psychicznej, praca nad raportem podczas warsztatów. Działanie stacjonarne.

Poziom organizacji

dla zespołów organizacji pozarządowych oraz ruchów nieformalnych

Warsztaty rozwojowe dla zespołu collective care

Zidentyfikowanie czynników wspierających i nadwyrężających dobrostan zespołu konkretnej organizacji. Stworzenie ramowego planu działań na rzecz dobrostanu zespołu. Działanie stacjonarne.

Kompleksowe wsparcie dla organizacji w procesie zmiany

Sekwencja działań wspierających, przełamujących tabu wokół tematu przeciążeń i wypalenia. Działanie stacjonarne.

Superwizje/facylitacje dla zespołów

Wspieranie organizacji w rozmowach o zespołowych wyzwaniach. Działania online.

Konsultacje i poradnictwo

Konsultacje i poradnictwo dotyczące tworzenia polityk: administracyjnej, antykryzysowej, antydyskryminacyjnej, antymobbingowej, dobrostanu/bezpieczeństwa psychicznego. Działanie stacjonarnie/online.

Kursy Dobrostanu i Skuteczności Społecznej dla organizacji

Warsztaty przeciwdziałające wypaleniu, dotyczące efektywności zespołu w oparciu o jego odporność. Działanie online. 

Poziom sektorowy

działania wspierające 3 sektor

Kursy e-learningowe

Dla osób związanych z sektorem NGO z zakresu przeciwdziałania wypaleniu, budowania odporności, komunikacji, zdrowego współdziałania.

Podcasty

Seria nagrań obejmująca rozmowy na temat problemów, doświadczeń aktywistów i aktywistek, funkcjonowania 3. sektora.

Webinary

Interaktywne spotkania dla początkujących aktywistów i aktywistek poświęcone przekazywaniu wiedzy i umiejętności z wybranego tematu.

Vlogi

Wywiady z ekspertami, “świadectwa” aktywistów (storytelling), inspiracje, pozytywne wzmocnienie, instruktaże.

Artykuły eksperckie

Upowszechniające wiedzę o problemie wypalenia i środkach zaradczych.

Community management

Połączenie grupy wsparcia i roboczej (online) dla otwartej partnerskiej sieci organizacji. Moderowanie współpracy NGO za pośrednictwem platformy Let It Work, portali społecznościowych oraz komunikatorów.

Wzory dokumentów (procedury wewnętrzne)

Wzory procedur i polityk dostępne do modyfikacji na użytek konkretnego NGO.

Osią projektu będzie platforma internetowa oferująca materiały i działania edukacyjne, rzecznicze, zwiększające świadomość nt. dobrych praktyk w sektorze. Znajdą się na niej: kursy e-learningowe, podcasty, webinary, artykuły, vlogi, wzory dokumentów. Platforma ułatwi też moderowanie współpracy między organizacjami, tworzenie koalicji.

 

Celem projektu jest rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych i wzmocnienie aktywistów i aktywistek poprzez zapobieganie wypaleniu, kreowanie zdrowej kultury organizacyjnej, usprawnienie zarządzania i wspieranie współpracy w sektorze. 

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Partnerzy: