Udzielając powyższej zgody przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych (w tym wizerunku przetwarzanego na podstawie niniejszej zgody) jest Fundacja Culture Shock („Administrator”).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia mojego uczestnictwa w wydarzeniu „anty-konferencja: RAZEM poMOC. Oddech dla 3. sektora”.
 3. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, płeć, wiek, e-mail, telefon, organizacja/ grupa / instytucja.
 4. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
 5. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Administrator przetwarzać będzie mój wizerunek w celu realizacji celu opisanego w zgodzie powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), a także nie pozyskuje danych od podmiotów trzecich.
 7. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
 8. Dane mogą być udostępniane:
  a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi,
  b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej;
  c) pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).
  d) Partnerom Projektu 
 9. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  ◦ uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,
  ◦ żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekomplenych Danych,
  ◦ żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,
  ◦ złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO, ◦ przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
  ◦ złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
 11. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Culture Shock, ul. Górnośląska 16 lok 2, 00-432 Warszawa lub na adres e-mail info@cultureshock.pl.
 12. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: info@cultureshock.pl.