W związku z rejestracją, informujemy iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Culture Shock („Administrator”).

  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Pani / Pana uczestnictwa w przedsięwzięciu opisanym we wstępie niniejszej informacji.
  2. W celu wskazanym w pkt. 2 powyżej przetwarzane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail, telefon, organizacja.
  3. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu zakończenia rozliczenia realizacji usługi oraz przez czas wymagany przez prawo w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacja dyspozycji zawartych w tych przepisach lub do czasu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania Danych.
  4. Dane są chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  5. Administrator nie pozyskuje Danych od podmiotów trzecich lub ze źródeł powszechnie dostępnych i przetwarza wyłącznie Dane podane przez Panią/Pana w celu realizacji celu opisanego w pkt 2. Powyżej (zgodnie z art. 13 RODO).
  6. Dane mogą być udostępniane: a) podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe lub podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi administracyjne i inne związane z realizacją usługi, b) trenerom z zakresie niezbędnym do realizacji usługi szkoleniowej; c) pracodawcy (o ile została Pani / Pan skierowany do udziału w wydarzeniu określonym w nagłówku jego decyzją).
  7. Podstawą przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

◦ uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach Danych,

◦ żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,

◦ żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – na zasadach opisanych w RODO,

◦ złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania – na zasadach opisanych w RODO,

◦ przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,

◦ złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.

  1. Ma Pani/Pan prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzanie wszelkich lub niektórych Danych w dowolnym momencie. Sprzeciw nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jego dokonaniem. Sprzeciw można zgłosić poprzez wysłanie oświadczenia na adres Fundacja Culture Shock, ul. Górnośląska 16 lok 2, 00-432 Warszawa lub na adres e-mail info@cultureshock.pl.
  2. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres e-mail: info@cultureshock.pl.