Warto współpracować – to hasło, którego prawdziwości chyba nikt już dzisiaj nie podważa. Współpraca oparta na uzgodnionych zasadach przynosi korzyści wszystkim stronom. Pozwala mądrzej wykorzystywać dostępne zasoby, zapobiega marnotrawstwu czasu i pieniędzy, wzbogaca o nowe kontakty, doświadczenia, pomysły, daje poczucie bezpieczeństwa i codzienne wsparcie. Tylko dzięki kooperacji możliwe jest podejmowanie dużych, złożonych przedsięwzięć, które wykraczają poza możliwości pojedynczej osoby, organizacji czy grupy. Mimo to działające w Polsce podmioty publiczne, prywatne i obywatelskie częściej rywalizują niż podejmują wysiłek budowania relacji opartych na zaufaniu, współdziałaniu i wzajemnych korzyściach.

 


 

wymiennik_logo

Wymiennik / Kooperacja to przedsięwzięcie, którego głównym celem jest zmiana tego stanu rzeczy. Fundacja Culture Shock zaprasza warszawskie organizacje pozarządowe, instytucje, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i mieszkańców do stworzenia sieci wielostronnej wymiany przełamującej bariery wewnątrz- i międzysektorowe. Osią projektu jest umowna waluta, która umożliwia wspieranie oddolnych inicjatyw lokalnych, honorowanie pracy społecznej i udostępnianie wolnych zasobów przez organizacje na zasadzie wzajemności. Wymiennik / Kooperacja jest częścią działającego od 2012 roku społecznościowego systemu wymiany Wymiennik.org, którego użytkownicy w ciągu niespełna trzech lat działania dokonali ponad 5000 transakcji bez użycia pieniędzy.

Projekt zainaugurowało wydarzenie “Pomysł na Skarpie”, którego celem było zebranie propozycji na urozmaicenie przestrzeni Skarpy Warszawskiej.

Ulotka przedstawiająca w skrócie projekt.

 

 

WSTĄP DO STREFY SWOBODNEJ WYMIANY
(Załóż konto lub zaloguj się w portalu Wymiennik.org)

button_konto button_zaloguj

 

MECHANIZM

Waluta Wymiennika ma formę punktów, których podstawową funkcją jest pomiar wartości dóbr i usług przekazywanych przez użytkowników sieci. Rejestrowanie transakcji na internetowych kontach pozwala monitorować bilans punktów i pilnować, by wymiana była korzystna dla wszystkich stron. Wymiennik działa w oparciu o dostępną nieodpłatnie platformę internetową, która pełni jednocześnie funkcję serwisu ogłoszeniowego i rejestru transakcji dokonywanych przez użytkowników. Serwis zawiera dwa rodzaje ogłoszeń: oferty, czyli deklaracje gotowości do przekazania jakiegoś przedmiotu lub dostarczenia usługi oraz potrzeby, czyli zapytania o dobra lub usługi kierowane do użytkowników sieci. Warto pamiętać, że Wymiennik opiera się na wymianie wielostronnej, nie zaś na barterze, czyli wymianie towarowej. Aby zamieścić ogłoszenie lub złożyć zamówienie należy zalogować się w serwisie www.wymiennik.org.

 

Użytkownikom instytucjonalnym Wymiennik przynosi liczne korzyści:

  • umożliwia dostęp do unikalnych, lokalnych zasobów – dóbr i usług (wcześniej nieosiągalnych z powodu bariery popytu lub podaży),
  • pozwala poszerzyć grono odbiorców działań lub klientów,
  • umożliwia współpracę dzięki łatwemu łączeniu zasobów różnych podmiotów w celu realizacji wspólnego przedsięwzięcia,
  • zakorzenia instytucję w lokalnej społeczności, zmniejsza dystans między organizacją a adresatami działań,

 

 

 • zapewnia materialne i osobowe wsparcie bez względu na sytuacją finansową organizacji,
 • sprzyja wymianie wiedzy między użytkownikami,
 • umożliwia stosowanie mechanizmu wzajemności w relacjach z wolontariuszami, podnosząc motywację do długoterminowego angażowania się w pracę społeczną,
 • w dłuższym terminie korzystanie z Wymiennika zwiększa reputację i zaufanie do instytucji korzystających z systemu.

 

 

Fundacja Culture Shock liczy, że projekt „Wymiennik / Kooperacja” okaże się dobrym narzędziem, które pomoże zaradzić pewnym problemom organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, a przede wszystkim mieszkańców miasta i społeczności lokalnych.

312097_535517219827343_1360175371_nJednym z nich jest niedostatek zaangażowania w pracę wolontariacką w organizacjach pozarządowych. Niewielu Polaków podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego lub w interesie lokalnej społeczności. Wiąże się to poniekąd z brakiem zadowalających korzyści, jakie przynosi dobrowolna, nieodpłatna praca. Innym problemem jest to, że organizacje czy instytucje często nie mają wiedzy jak budować trwałe relacje i zaangażowanie wolontariuszy. Tymczasem warunkiem sprawnego działania wszelkich systemów wymiany – również, a może zwłaszcza tych, które obejmują nieodpłatnie świadczoną pracę – jest stosowanie reguły wzajemności.

Wart uwagi jest również coraz lepiej zauważany w Polsce fenomen dotyczący „niezrzeszonych podmiotów pożytku publicznego” (m.in. kooperatywach spożywczych, komplementarnych systemów wymiany, ruchów sąsiedzkich, ekologicznych), które zorientowane są przede wszystkim na włączanie lokalnej społeczności w rozwiązywanie jej problemów. Jednak podstawową sprawą jest słabe rozpoznanie potencjału, zasobów, możliwości, zakresu działania i potrzeb owych podmiotów. To jeden z powodów, dla których grupy te, działające często w sferach wymykających się administracji publicznej, nie są traktowane jak pełnoprawny partner polityki społecznej i nie otrzymują należytego wsparcia. Miasto oraz największe organizacje pozarządowe posiadają odpowiednie zasoby, jednak z powodu braku wiedzy na temat możliwości ich wykorzystania (po stronie ruchów oddolnych) oraz słabego rozpoznania potrzeb aktywnych obywateli (po stronie miasta), potrzeby pozostają niezaspokojone, a zasoby – niewykorzystane.

933926_508432969217589_1269886846_nInny problem stanowi nieoptymalne wykorzystanie dóbr, którymi dysponują organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Wiele spośród tych podmiotów posiada zasoby (takie jak np. niewykorzystywane sale, sprzęt elektroniczny, publikacje, a nawet specjalistyczna wiedza pracowników), które bywają nieużywane, a mogłyby okazać się przydatne dla innych instytucji oraz organizacji trzeciego sektora. Dlatego korzystne byłoby opracowanie mechanizmu pozwalającego na połączenie niewykorzystanych zasobów z niezaspokojonymi potrzebami poprzez ułatwienie wymiany.
Należy tutaj wspomnieć także o niskiej jakości kooperacji między organizacjami pozarządowymi, która wynika z faktu, że podmioty te chętniej podejmują współpracę z sektorem publicznym, niż między sobą, bowiem od administracji publicznej mogą one otrzymać środki finansowe. Wobec tego barierą dla współpracy między organizacjami trzeciego sektora staje się “konflikt interesów”. Owe podmioty potrzebują spoiwa, które pomogłoby im nawiązać współpracę ponad różnymi przeciwnościami.

Nie mniej istotny jest też brak spójnego systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych ze strony samorządu. Przeszkodą na drodze do nawiązania trwałej współpracy między nieformalnymi inicjatywami a trzecim sektorem jest brak płaszczyzny porozumienia. wymiennik_ulotka_stronaNawet jeśli wiele dużych organizacji pozarządowych wspiera oddolne inicjatywy obywatelskie, działania te są często (i niekiedy słusznie) postrzegane jako pozorowane. Z kolei „niezrzeszone podmioty pożytku publicznego” zwykle nie zabiegają o środki publiczne (z powodu braku zasobów, wiedzy, niechęci wobec formalności lub z przyczyn ideowych). Potrzebna jest zatem spójna polityka władz miasta, która pozwoli na wzmocnienie współpracy między urzędem, organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami w rozwiązywaniu problemów lokalnych wspólnot.

Zatem z jednej strony widoczny jest niedostatek zaangażowania w pracę wolontariacką w organizacjach pozarządowych oraz niska jakość współpracy między tymi podmiotami, zaś z drugiej rośnie liczba aktywnych wspólnot lokalnych i grup nieformalnych, takich jak kooperatywy spożywcze, ruchy sąsiedzkie, ekologiczne itp. Nie są one w wystarczającym stopniu rozpoznane ani wspierane przez sektor publiczny. W tej sytuacji stworzenie warunków uczestnictwa grup nieformalnych jako partnera samorządu i trzeciego sektora w rozwiązywaniu problemów społecznych jest niezwykle istotne.

 

Partnerem projektu jest Pracownia Dóbr Wspólnych.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

FIO_MPiPS_logo1

Patroni medialni:

wawa-ngo-logo2(2)      LOGO_KP